Palvelut

Portti on 7 -paikkainen vastaanotto-, arviointi- ja kuntoutusyksikkö 6–17 vuotiaille lapsille. Portti vastaanottaa lapsia 24/7. Portti sijaitsee Orimattilassa rauhallisella omakotitaloalueella. Yksikön kasvatusjohtajana toimii sosiaalityöntekijä, ohjaaja- ja hoitohenkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Erityistyöntekijöinä toimivat psykologi, perheterapeutti/päihdetyöntekijä sekä erikoissosiaalityöntekijä. Arjessa on mukana vahvaa kriisityön osaamista. Turvalliset läsnäolevat aikuiset, arjen vahva struktuuri sekä fyysisesti turvalliset tilat mahdollistavat lapsen tilanteen pysäyttämisen, arvioinnin ja kuntoutuksen. Portin arki perustuu säännölliseen ja aikuisjohtoiseen päivärytmiin. Lapsen koulunkäynti toteutetaan lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden yhteistyössä lapsen oman koulun kanssa. Tarvittaessa lapsen koulunkäynti voidaan toteuttaa kotiopetuksena.

Portissa lapsen sijoitusjaksot ovat lyhytkestoisia (1–6 kk). Lapsi voi tulla yksikköön kiireellisesti sijoitettuna, avohuollon sijoituspäätöksellä, huostaanotettuna tai sijaishuoltopaikan muutosta koskevalla päätöksellä. Arviointi- ja kuntoutusjaksoja toteutetaan erilaisiin lasten ja nuorten tarpeisiin: päihdekuntoutus, perheen sisäiset vuorovaikutuksen haasteet, lapsen psyykkisen hyvinvoinnin kuntoutus sekä käytöshäiriöisten lasten kuntoutus. Sijoituksen aikana lapsen ja hänen perheen tilannetta tuetaan ja arvioidaan yhdessä vanhempien, lapsen sekä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa.

Moniammatillinen tiimi suunnittelee ja seuraa arviointijakson etenemistä viikoittain. Työskentely toteutetaan monitoimijaisesti yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa. Yksikön sosiaalityöntekijä valvoo lapsen edun ja osallisuuden toteutumista ja hän vastaa siitä, että työskentely toteutetaan lastensuojelulain mukaisesti. Psykologi vastaa lapsen kehityksen, perhe- ja tunne-elämän sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyvästä arvioinnista ja ohjauksesta. Tärkeässä roolissa ovat myös perhetapaamiset, joita toteutetaan perheterapeutti ja omaohjaaja työparityönä. Perheterapeuttinen työskentely osana sijoitusta tähtää positiiviseen muutokseen perheen vuorovaikutussuhteissa. Työskentelyn avulla pyritään vakauttamaan perheen tilannetta vahvistamalla perheen jäsenten vuorovaikutus- ja vanhemmuustaitoja. Portin työskentelyn tavoitteena on ensisijaisesti tukea lapsen paluuta kotiin ja löytää toimivat ratkaisut perheen arjen vahvistamiseksi, perheen ja muiden toimijoiden kanssa. Arviointijakso kestää noin 1–2 kuukautta lapsen tilanteesta riippuen.

Arviointijakson jälkeen lapsella on mahdollisuus jatkaa Portissa kuntoutusjaksolla, mikäli sen arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. Kuntoutusjakso toteutetaan samalla ideologialla ja samalla moniammatillisella tiimillä kuin arviointijakso. Porttiin voi tulla myös suoraan kuntoutusjaksolle, mikäli lapsen tilanne on jo arvioitu ja tiedetään hänen hyötyvän kodin ulkopuolisesta kuntoutusjaksosta. Kuntoutusjaksot ovat pituudeltaan n. 3–6 kk.

Ota yhteyttä!

Lempeästi jämäkkä

Linnansuoja Oy tuottaa laadukkaita lastensuojelupalveluja kuntien sosiaalityölle sekä sosiaalityön asiakkaille. Yrityksen osaaminen perustuu vahvaan ammatillisuuteen, monitieteelliseen ja moniammatilliseen ymmärrykseen. Työntekijöillämme on vuosikymmenten kokemus lastensuojelun sosiaalityöstä sekä lasten ja nuorten psykososiaalisesta työstä. Linnansuojassa lapsen oikeus erityiseen suojeluun toteutetaan lapsen ja perheen arjessa mukana olevalla asiantuntija-avulla sekä turvallisella ja läsnäolevalla hoidolla ja huolenpidolla.

Ota yhteyttä

Moniammatillisuus on vahvuutemme!

Perheiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen edellyttää monialaisen osaamisen yhdistämistä. Linnansuojassa monitieteellinen asiantuntija-apu on osa lapsen arkea, jolla tuetaan lapsen ja hänen perheen kokonaisvaltaista eheytymistä. Tiiviillä saumattomalla yhteistyöllä ja moniammatillisella ja monitieteellisellä osaamisella tuotamme laadukasta palvelua lapsille ja heidän perheilleen.